Štatút spotrebiteľskej súťaže

Podmienky súťaží

Štatút spotrebiteľskej súťaže

Čl. I. Úvodné ustanovenia

1. Spoločnosť Arašid spol., s r.o., so sídlom Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica, IČO: 36054241, DIČ: 2020095605, IČ DPH: SK2020095605, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 7714/S, (ďalej len "predávajúci"), Kontaktné údaje: pgs@pgs.sk (ďalej len „Vyhlasovateľ“), vydáva nasledujúci štatút (ďalej len „Štatút“) upravujúci priebeh a pravidlá spotrebiteľskej súťaže, ktorej bližší popis je uverejnený priamo pod súťažným príspevkom na sociálnej sieti (ďalej len „Súťaž“).

Čl. II. Podmienky účasti v Súťaži

1. Účastníkom Súťaže môže byť výhradne fyzická osoba – Spotrebiteľ (ďalej len „Súťažiaci“ alebo „účastník Súťaže“)

2. Popis Súťaže je uverejnený priamo pod príspevkom na sociálnej sieti, na ktorej súťaž prebieha, teda na internetovej stránke https://www.instagram.com/playgosmart/ alebo na https://www.facebook.com/playgosmart .

3. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere k Vyhlasovateľovi či k Partnerovi Súťaže, ani osoby blízke k týmto osobám v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka. V prípade, že sa niektorá z takýchto osôb stane výhercom v Súťaži, výhra jej nebude odovzdaná. Rovnako tak sa Výhra neodovzdá v prípade, že Vyhlasovateľ zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého zo Súťažiacich či inej osoby, ktorá dopomohla danému Súťažiacemu k získaniu výhry.

4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo Súťaže tých Súťažiacich, ktorí porušia podmienky Súťaže.

Čl. III. Priebeh Súťaže

1. Súťaž bude prebiehať v termíne uvedenom priamo v súťažnom poste na sociálnej sieti Vyhlasovateľa, a to v čase od 00:00:00 hod. prvého dňa Súťaže do 23:59:59 hod. posledného dňa Súťaže.

2. Výhra alebo výhry a počet výhercov v súťaži sú uvedené priamo v súťažnom poste na sociálnej sieti Vyhlasovateľa.

3. Súťažiaci, ktorí splnia všetky podmienky účasti v Súťaži, budú automaticky zaradení do žrebovania o výhry, ktoré sú bližšie špecifikované na internetových stránkach Vyhlasovateľa. Výhercovia budú vybraní náhodným výberom.

4. Čerpanie/prevzatie výhier je dobrovoľné. Výhry možno čerpať/prevziať najneskôr do 2 týždňov, inak tieto výhry bez náhrady prepadajú a výherca nemá nárok na žiadnu kompenzáciu. Ak je výhrou poukážka, ktorá má byť uplatnená u 3. osoby, realizácia takejto poukážky podlieha ďalším podmienkam takejto 3. osoby s ktorými sa Súťažiaci vopred oboznámi, pričom účasťou v Súťaži takéto podmienky akceptuje.

5. Výhry budú Súťažiacim odovzdané Vyhlasovateľom alebo niektorým z Partnerov Súťaže, môže poskytovať výhry do Súťaže a ktorý je uvedený na internetových stránkach Vyhlasovateľa (ďalej len „Partner“), a to najneskôr do 3 mesiacov od skončenia a vyhodnotenia Súťaže.

6. V prípade, že si výherca výhru neprevezme dohodnutým spôsobom na dohodnutej dodacej adrese, stráca na ňu nárok a výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa. V tejto situácii výhercovi nevzniká nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany Vyhlasovateľa alebo Partnera. V prípade, že výherca nebude do 3 kalendárnych dní reagovať na informáciu o výhre, a teda sa nedohodne s Vyhlasovateľom na doručení výhry, Vyhlasovateľ môže vylosovať nových náhradných výhercov.

7. Vyhlasovateľ ani Partner nezodpovedajú za prípadné vady výhier, ani nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené Súťažiacim v súvislosti s užívaním (realizáciou) výhier. Reklamácia výhier ako bezodplatne získaných plnení je vylúčená. Vyhlasovateľ ani Partner neposkytujú záruku na výhry.

Čl. IV. Ochrana osobných údajov

1. Dobrovoľne odovzdané osobné údaje účastníkov Súťaže budú spracované primárne za účelom účasti v Súťaži, vyhodnotenia Súťaže, odovzdania Výhier, výkonu a obhajoby práv a právnych nárokov Vyhlasovateľa a Partnera, a prípadne budú použité aj na ďalšie účely, ak k nim Vyhlasovateľ a/alebo Partner získa zodpovedajúci právny titul pre spracovanie, o čom bude daný účastník Súťaže vždy informovaný.

2. Spracovanie osobných údajov na uvedené účely je založené na právnom titule oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („GDPR“), tj. záujem o naplnenie účelom podľa predošlého odseku, čo by bez poskytnutia osobných údajov účastníkov súťaže nebolo možné.

3. Ak účastník Súťaže udelí aj samostatný súhlas so spracovaním osobných údajov, jeho kontaktné údaje budú spracované za účelom marketingovej komunikácie, t. j. za účelom ponúkania obchodu, služieb a prieskumov trhu, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, a to po dobu záujmu účastníka Súťaže o zasielanie takýchto správ. Právnym titulom v takomto prípade je súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

4. Osobné údaje budú za vyššie špecifikovanými účelmi spracovávané iba Vyhlasovateľom a Partnerom (v prípade, že Partner odovzdáva výhry).

5. Spracovávané budú nasledujúce osobné údaje:

a) Pre účasť a vyhodnotenie Súťaže vykonáva spracovanie v postavení prevádzkovateľa Vyhlasovateľ a spracováva: meno a priezvisko a kontaktné údaje Súťažiaceho.

b) Pre odovzdanie výhier vykonáva spracovanie v postavení prevádzkovateľa Vyhlasovateľ alebo Partner, prípadne Vyhlasovateľ v postavení sprostredkovateľa, v závislosti od toho, kto bol v podmienkach Súťaže určený ako osoba odovzdávajúca výhry, pričom daná osoba spracováva: meno a priezvisko a kontaktné údaje Súťažiaceho.

c) Pre marketingovú komunikáciu vykonáva spracovanie Vyhlasovateľ a prípadne Partner, pričom tieto osoby spracúvajú nasledovné údaje: emailová adresa účastníka Súťaže.

6. Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín, ani nebudú poskytnuté medzinárodným organizáciám.

7. Kategórie možných príjemcov osobných údajov: Vyhlasovateľ, Partner Súťaže, osoby v postavení sprostredkovateľov (doručovatelia, poskytovatelia účtovných služieb, služieb newslettera, správcovia CRM systémov, poskytovatelia webhostingových služieb atď.).

8. Účastník Súťaže berie na vedomie, že má práva vyplývajúce z GDPR, právo požadovať od príslušného prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie („právo byť zabudnutý“), právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov (ak sa spracúvajú na základe súhlasu), právo na obmedzenie spracovania, právo na prenos týchto údajov a právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Účastník Súťaže má právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na základe oprávneného záujmu. V otázkach GDPR môže byť vyhlasovateľ zastihnutý na e-mailovej adrese zo@osobnyudaj.sk .

9. Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu.

10. Osobné údaje budú spracovávané vždy po dobu nevyhnutne nutnú k dosiahnutiu uvedených účelov spracovania, s prihliadnutím na požiadavky na archivačné lehoty na uchovávanie údajov stanovené právnymi predpismi. T. j. po dobu trvania Súťaže, po dobu stanovenú zákonom o dani z príjmov (či ďalšími právnymi predpismi) a po dobu, v ktorej je možné podľa príslušných právnych predpisov uplatniť práva a nároky vyplývajúce z účasti v Súťaži a z odovzdania a realizácie Výhier, s prihliadnutím na premlčacie lehoty podľa zákona č. 40/1964 Zb.

Čl. V. Záverečné ustanovenia

1. Vyhlasovateľ vyhlasuje, že prevádzkovatelia Sociálnych sietí Facebook, Instagram a LinkedIn nie sú do Súťaže nijako zapojení, nepodieľajú sa na riadení alebo organizovaní súťaže, a voči Súťažiacim nemajú žiadne záväzky. Akékoľvek otázky, alebo pripomienky týkajúce sa súťaže je potrebné adresovať vyhlasovateľovi.

2. Vyhlasovateľ oznamuje, že orgánom dozoru, na ktorý sa Súťažiaci môžu obrátiť v súvislosti s priebehom súťaže, je Slovenská obchodná inšpekcia - Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 179/46, 974 01 Banská Bystrica.

3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na úplné zrušenie Súťaže ako aj na zmenu podmienok Súťaže zverejnením aktualizovaného znenia tohto Štatútu alebo doplňujúcich informácií o Súťaži na internetových stránkach Vyhlasovateľa. Súťažiaci, ktorý s takouto zmenou nebude súhlasiť, má právo na odstúpenie od Súťaže do troch (3) dní od zverejnenia tejto zmeny na internetových stránkach Vyhlasovateľa, v opačnom prípade sa ma za to, že danú zmenu podmienok Súťaže akceptuje.

4. Vyhlasovateľ týmto informuje, že výherca, ktorý je daňovým rezidentom Slovenskej republiky, je povinný odviesť daň z príjmov a poistné na zdravotné poistenie z hodnoty nepeňažnej výhry, pokiaľ táto hodnota presiahne sumu 350 EUR. Vyhlasovateľ je v takomto prípade povinný vystaviť výhercovi osvedčenie o výhre, ktoré výherca použije pri plnení vyššie uvedených povinností.

5. Právne vzťahy týmto Štatútom neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6. Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňa 9.6.2023

Buď ako prvý informovaný
o našich novinkách