Obchodné podmienky online výkupu
(ďalej len „Obchodné podmienky“)

Všeobecné informácie

Kupujúci: spoločnosť ARAŠID spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica , IČO: 36 054 241, IČ DPH: SK2020095605, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 7714/S (ďalej len „Kupujúci“). Predávajúci: každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom s miestom bydliska alebo s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.

1. Všeobecné informácie:

a. Na stránke https://www.pgs.sk/vykup.php predávajúci zvolí typ a model zariadenia, ktoré chce Predávajúci odpredať. Predávajúcemu sa zobrazí orientačná výkupná cena, ktorá bude upresnená servisným technikom po podrobnej prehliadke zariadenia. Spôsob odovzdania starého zariadenia je prostredníctvom kuriéra na náklady Kupujúceho.
b. Predávajúci klikne na tlačidlo Výkup online a vyplní požadované údaje a to:

Informácie o zaradení
1 – Model zariadenia – povinné
2 – IMEI/SN vykupovaného zariadenia - povinné
Osobné údaje
3 – Titul – voliteľné
4 – Krstné meno – povinné
5 – Priezvisko – povinné
6 – Rodné číslo – povinné
7 – Číslo OP - povinné
8 – Doklad vydal – povinné
9 – Platnosť dokladu – povinné
10 – Ulica a číslo - povinné
11 – Mesto - povinné
12 – Štát - povinné
13 – PSČ - povinné
14 – Štátne občianstvo - povinné
15 – Miesto narodenia - povinné

Kontaktné údaje
17 – Emailová Adresa – povinné
18 – Telefónne číslo – povinné
Iná adresa vyzdvihnutia zariadenia (voliteľné)
19 – Ulica a číslo – povinné
20 – Mesto – povinné
21 – PSČ – povinné
23 – Štát - povinné
Údaje o objednávke na uplatnenie výkupu
22 – Číslo účtu - IBAN – povinné
Zároveň Predávajúci berie na vedomie spracúvanie osobných údajov v súlade s týmito Obchodnými podmienky, odoslaním žiadosti vyjadrí s týmto spracúvaním svoj súhlas a rovnako potvrdzuje čestné vyhlásenie, že vyplnené údaje sú pravdivé.

2.
2.1. Po odoslaní žiadosti o výkup Predávajúci dostane na emailovú adresu potvrdenie o zaevidovaní žiadosti o výkup starého zariadenia a všetky ďalšie potrebné informácie. Spolu s potvrdením do emailu dostane Predávajúci aj odkaz na tieto Obchodné podmienky. Spôsob odovzdania starého zariadenia je prostredníctvom kuriéra na náklady Kupujúceho. Predávajúci musí na vykupovanom zariadení odstrániť všetky účty, vypnúť lokalizačné služby a súčasne ho musí resetovať do výrobných nastavení. Predávajúci musí vykupované zariadenie riadne zabaliť ( Kupujúci odporúča poslať staré zariadenie v originálnom obale - nie je to však podmienkou). Za škodu, ktorá vznikne následkom použitia chybného, nevhodného alebo nedostatočného obalu zásielky, nesie zodpovednosť Predávajúci. Staré zariadenie, ktoré bude Kupujúcemu doručené bez vhodného obalového materiálu a hrozí poškodenie pri preprave späť, nemôže Kupujúci odoslať naspäť Predávajúcemu cez službu kuriér, pričom o danej skutočnosti bude Predávajúci bezodkladne informovaný.
2.2. Po prehliadke funkčného zariadenia servisným technikom bude Predávajúci kontaktovaný prostredníctvom e-mailu o finálnej výkupnej sume vykupovaného zariadenia, ktoré Predávajúci odpredáva. V prípade akceptácie výkupnej sumy zo strany Predávajúceho, bezprostredne no najneskôr v lehote 10 dní po jej prijatí Kupujúci potvrdí uzatvorenie kúpnej zmluvy na trvalom nosiči. Doručením potvrdenia sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú. V prípade ak Predávajúci neakceptuje výkupovú sumu v lehote 10 dní , Kupujúci zašle Predávajúcemu staré zariadenie prostredníctvom kuriéra na náklady Kupujúceho.
2.3. Kupujúci má výhradné právo odmietnuť vykúpenie zariadenia a to najmä, nie však výlučne, z dôvodov jeho celkovej či podstatnej nefunkčnosti alebo inak zlého technického stavu. Kupujúci má v sporných prípadoch právo vyžiadania si pokladničného či iného dokladu súvisiaceho so starým zariadením.
2.4. Kupujúci nie je povinný zasielať viac upozornení - a to ani v prípade, že je zasielaný e-mail zachytený príjemcovým poskytovateľom služieb ako SPAM, čo Kupujúci nemá možnosť žiadnym spôsobom overiť a zistiť.
2.5. Kupujúci výkupovú sumu poukáže na číslo účtu Predávajúceho bezhotovostným bankovým prevodom v lehote 10 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. Predávajúci v plnom rozsahu zodpovedá za správnosť čísla účtu -IBAN, ktorý má byť poukázaná výkupová suma. Kupujúci nenesie zodpovednosť za škodu vzniknutú Predávajúcemu z titulu nesprávne uvedeného čísla účtu-IBAN.
2.6. Kupujúci je oprávnený v prípadoch podozrenia, že sa Predávajúci dopustil podvodného konania požadovať ďalšie overenie. Predávajúci je povinný doložiť požadované dáta, alebo dokumenty do desiatich (10) kalendárnych dní v požadovanej forme. Kupujúci si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť v sporných prípadoch, či Predávajúci splnil alebo nesplnil všetky podmienky stanovené v Obchodných podmienkach.
2.7. Odoslaním žiadosti o výkup vyjadruje Predávajúci súhlas s pravidlami a podmienkami stanovenými v Obchodných podmienkach a zaväzuje sa ich plne dodržiavať a ďalej Predávajúci prehlasuje, že sa oboznámil so spracúvaním osobných údajov.
3. Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov Kupujúcim, vrátane súvisiacich práv, sú dostupné na adrese: https://www.pgs.sk/security.php
4. Kupujúci nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené Predávajúcemu v súvislosti s predajom starého zariadenia v zmysle Obchodných podmienok.
5. Kupujúci je oprávnený zmeniť Obchodné podmienky či technické alebo organizačné zabezpečenie a v takom prípade je zmena Obchodných podmienok účinná od okamihu zverejnenia na webových stránkach:

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV Spoločnosť ARAŠID spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica , IČO: 36 054 241, IČ DPH: SK2020095605, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 7714/S („Arašid“) spracúva ako prevádzkovateľ osobné údaje Predávajúcich. Spoločnosť Arašid môže spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu:
  • Identifikačné údaje, kontaktné údaje, Osobné údaje sú spracúvané na účely:
  • Osobné údaje na tento účel sú spracúvané na základe zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim, a to po dobu nutnú k ochrane práv spoločnosti Arašid v súvislosti so zabezpečením práv a povinností Kupujúceho.
  • Marketingové účely, tj. ponúkanie obchodu a služieb Arašid, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Osobné údaje na tento účel spracúva Arašid na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a to po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.

Predávajúci je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať písomnou žiadosťou doručenou na adresu sídla obchodnej spoločnosti Arašid, pričom zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu tým však nebude dotknutá.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov beriete na vedomie, že máte nasledujúce práva:
  • právo na prístup k osobným údajom,
  • právo na opravu nepresných alebo nesprávnych údajov,
  • právo na vymazanie údajov,
  • právo na prenositeľnosť údajov
  • právo žiadať obmedzenie spracúvania,
  • právo začať konanie pred orgánom dohľadu (Úrad na ochranu osobných údajov). Viac informácií nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/;
  • ďalšie práva stanovené právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.
Ďalej mate právo namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Okrem uvedených spoločností, môžu byť poskytnuté osobné údaje ďalej sprístupnené ďalším spoločnostiam zo skupiny Arašid. V rámci sprístupnenia osobných údajov ďalším spoločnostiam z uvedenej skupiny nedochádza k prenosu osobných údajov do tretej krajiny. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej sprístupnené kuriérskym spoločnostiam a poskytovateľom ďalších služieb v tejto oblasti, ako sprostredkovateľom alebo ako ďalším sprostredkovateľom, a to len v rozsahu potrebnom na poskytovanie daných služieb v tejto oblasti. Ďalšími príjemcami môžu byť oprávnení zamestnanci spoločnosti Arašid a jej dôveryhodní poskytovatelia služieb. Vypočítajte si orientačnú výkupnú cenu zariadenia online na https://www.pgs.sk/vykup.php
Buď ako prvý informovaný
o našich novinkách